Domov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta bol zriadený v roku 1990.  DSS je koedukované zariadenie s kapacitou 20 miest. Sociálne služby poskytujeme formou ambulantnou (denný pobyt a denný do 4 hodín) a pobytovou  ( týždenný pobyt).

Poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým  klientom, deťom a mladým dospelým s mentálnym postihom i s kombináciou postihnutí, a to: bývanie, stravovanie,  ošetrovateľskú starostlivosť, sociálnu rehabilitáciu, výchovu a vzdelávanie, pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.  

Starostlivosť je zabezpečovaná  zdravotníckymi pracovníkmi, špeciálnym pedagógom, výchovnými pracovníkmi a externými spolupracovníkmi  podľa potrieb klientov (logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ). 

Klientom  zabezpečujeme povinné školské vzdelávanie  v Špeciálnej základnej škole v Galante a podľa záujmu aj v Základnej umeleckej škole v Galante, odbor  výtvarný.

 

Základom práce  s klientom je tímová spolupráca. Klienti sú  zadelení do skupín podľa záujmu. Každý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán, v ktorom má stanovené ciele rozvoja osobnosti v oblastiach: poznávanie, komunikácia, jemná a hrubá motorika a sociálny vývin. Zabezpečujeme  rôzne terapie: muzikoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, arteterapiu, hydroterapiu, prechádzky,  výlety do okolia, návštevy ranča s možnosťou jazdenia na koni, návštevy kultúrnych podujatí, divadelných predstavení, koncertov a festivalov,  návštevy výstav,. Organizujeme    podujatia zamerané  na integráciu našich klientov do spoločnosti, ako sú „Hľadanie pokladu na Striebornom jazere“,  vianočný program pre verejnosť,  benefičné koncerty „Chyťme sa za ruky“ pre DSS Galanta, ich priateľov a verejnosť,  výstavy prác klientov na rôznych podujatiach, a iné. 

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante sa  usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti klienta, o  dosiahnutie čo možno najvyššieho stupňa socializácie a prežívanie plnohodnotného života.

Heslom našich aktivít je: CHYŤME  SA  ZA  RUKYDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Organizačnou jednotkou Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta  je Zariadenie pestúnskej starostlivosti v Galante.

 

1.  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  Galanta  ( ďalej DSS)  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej  sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Forma sociálnej služby:  

-  ambulantná

-  pobytová – týždenná

DSS vykonáva 

  • odborné činnosti:  základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, pracovná terapia
  • obslužné činnosti:  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • ďalšie činnosti: utváranie podmienok na vzdelávanie,  záujmovú činnosť,

 

2.  Zariadenie pestúnskej starostlivosti v Galante (ZPS)  s účinnosťou od 1.1.2005 je organizačnou jednotkou Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých  Galanta.

Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka DSS pre deti a dospelých Galanta.

V zariadení  pestúnskej starostlivosti sa  poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktoré je zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti.  V zariadení pestún poskytuje náhradnú rodinnú starostlivosť deťom zvereným do pestúnskej starostlivosti, najmä súrodencom.

 

Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby